Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Functionerings- en

beoordelingsgesprekken

Doel van het functioneringsgesprek
In een functioneringsgesprek kijken manager en medewerker naar de wijze van functioneren van de medewerker. Doel van het functioneringsgesprek is om sterke en zwakke punten in het functioneren aan het licht te krijgen en afspraken te maken voor verbetering.
In de meeste gevallen worden functioneringsgesprekken met een zekere regelmaat gevoerd, zo eens of twee maal per jaar. Een functioneringsgesprek is een formeel personeelsinstrument, maar het gesprek zelf heeft een wat informeler karakter. Zowel manager als medewerker kunnen onderwerpen op de gespreksagenda zetten en daar samen hun ideeën en gedachten bij geven.Hoewel het gesprek min of meer informeel is, worden tijdens het gesprek wel afspraken gemaakt over te behalen doelen en resultaten, te volgen opleidingen, verbeterpunten in gedrag of functioneren en afspraken over het vervolg van de loopbaan.Een functioneringsgesprek is geen beoordeling; het kan dan ook niet dienen als basis om (negatieve) rechtspositionele besluiten te nemen. Het functioneringsgesprek is dus geen belonings- of afrekeninstrument.

Doel van het beoordelingsgesprek
In een beoordeling legt de manager, in zijn/haar rol als beoordelaar, een beargumenteerd oordeel vast over het functioneren van de medewerker. Anders dan bij het functioneringsgesprek, staat in de beoordeling het oordeel van de manager over het functioneren van de medewerker centraal. De beoordeling is een formeel instrument, op grond waarvan rechtspositionele besluiten genomen kunnen worden. De setting van het beoordelingsgesprek is daarom formeler dan bij het functioneringsgesprek.

De beoordeling bestaat uit een oordeel over de wijze van uitvoeren van de functieonderdelen. Daarom is de functiebeschrijving altijd onderdeel van de beoordeling. Daarnaast bestaat de beoordeling uit een oordeel over kennis, vaardigheden en gedrag van de medewerker (competenties).

Doorgaans wordt een beoordeling gemaakt als er een belangrijke rechtspositionele beslissing wordt genomen, zoals een bevordering of wijziging van de functie-inhoud, salarisverhoging, ongeschiktheid voor de functie of een voorgenomen ontslag.

knielend_2