Beëindiging dienstverband

Beëindiging dienstverband

Als het dan toch niet gaat?
Uw bedrijf is voortdurend in beweging, want stilstand is immers achteruitgang. Dat betekent dat medewerkers ook mee moeten bewegen. En dat lukt niet altijd. Soms past een medewerker dan niet meer in uw onderneming en moet u afscheid nemen.

Dit proces kost tijd en vergt zorgvuldigheid. U zult argumenten moeten aandragen waarom de medewerker niet meer functioneert. Door het vaak langdurige dienstverband dat bestaat, kan het voor beide partijen een pijnlijke aangelegenheid zijn.

Loes Dijkstra kan u begeleiden in dit proces en weet tegen welke obstakels u kunt aanlopen. Daarnaast biedt zij desgewenst begeleiding (verwijzing naar coaching maken) aan de medewerker.

Ontslag op eigen verzoek
Voor de ontwikkeling van zowel uw onderneming als voor de medewerker is het gezond om na een aantal jaren afscheid van elkaar te nemen.
Neemt u de juiste opzegtermijn in acht? En het houden van een exitgesprek kan zeer waardevolle informatie opleveren om zaken in uw bedrijf te verbeteren.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen
Sinds 1 maart 2006 gelden andere regels bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Vanaf die datum is het Ontslagbesluit gewijzigd en dus de regels waaraan het UWV Werkbedrijf toetst of het ontslag correct is aangevraagd.

Het UWV Werkbedrijf toetst de ontslagaanvraag voortaan op drie punten:

  • Is er echt noodzaak voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?
  • Zijn de mogelijkheden om mensen te herplaatsen wel volledig benut?
  • Als de vorige vragen met ja zijn beantwoord, bekijkt het UWV Werkbedrijf of de juiste mensen voor ontslag zijn voorgedragen en of daarbij de juiste ontslagvolgorde is gehanteerd.

Minister Kamp (SZW) heeft februari 2011 een wetsvoorstel ingediend om de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen uit te breiden met ontslag voor wederzijds goedvinden. Dit betekent dat in de toekomt collectief ontslag altijd gemeld moet worden bij de vakbonden, via welke weg het ontslag ook wordt gerealiseerd. Het wetsvoorstel ligt eind 2011 nog bij de Tweede Kamer; het is dus nog niet te voorzien wanneer de ingangsdatum is.

Afspiegelingsbeginsel
Het UWV Werkbedrijf bekijkt bij de ontslagvolgorde sinds 1 maart 2006 of bij ontslagen recht is gedaan aan het afspiegelingsbeginsel. Dat houdt in grote lijnen in, dat na de ontslagronde personeel van alle leeftijdsgroepen binnen een functie over moet blijven. Het is dus niet (meer) toegestaan om alléén de nieuwste medewerkers of juist alleen ouderen te ontslaan.

Ontslagbegeleiding
Eén van de actuele taken van P&O is om mensen bij ontslag zorgvuldig te begeleiden. Zorgvuldig afscheid nemen is van belang voor de medewerkers die vertrekken, maar ook voor de achterblijvers. Zij moeten hetzelfde werk met minder mensen doen; bovendien is het geen prettig idee als voormalige collega’s op een onzorgvuldige manier de organisatie moeten verlaten. Dat komt de werksfeer en de daarmee de productiviteit niet ten goede.

Overeenkomst beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden
In de praktijk, komt het nogal eens voor dat een medewerker niet naar behoren functioneert, maar er toch ook geen reden is om direct tot gedwongen ontslag over te gaan. Dan bestaat de mogelijkheid om het dienstverband te beëindigen met wederzijdse instemming. Dit is meestal het resultaat van een serie (functionerings-)gesprekken waarin dit beeld naar voren is gekomen.

In veel gevallen wordt het ontslag geflankeerd met een vergoeding; in de regel is de kantonrechtersformule daarbij het uitgangspunt. Het staat u natuurlijk vrij om een ander bedrag uit te onderhandelen.

Het grote voordeel van een ontslag met wederzijds goedvinden, is dat de gang naar het UWV Werkbedrijf of de Kantonrechter niet meer nodig is. Wel is het zaak om de gemaakte afspraken vast te leggen.

samen